Tỉnh ủy Bình Phước ban hành kế hoạch học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thứ sáu - 22/04/2022 09:49
    Ngày 19/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch số 74-KH/TU, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 về “xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước trong tình hình mới".
    Kế hoạch nêu rõ: Xác định nội dung, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân; tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
    Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
    Việc học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 phải đảm bảo tính nghiêm túc, chặt chẽ, sâu rộng; tránh hình thức, qua loa, chiếu lệ.
    Về nội dung học tập và thực hiện: Sẽ tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh kết nối tới điểm cầu các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các xã, phường, thị trấn. Thời gian: Trong 4/2022.
    Tài liệu học tập gồm: Chuyên đề năm 2022: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước trong tình hình mới do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành.
    Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.
    Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng cần quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đáp ứng yêu cầu xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
    Theo nội dung chuyên đề năm 2022 và chuyên đề toàn khóa đưa vào trong sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, của hội, đoàn thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng thảo luận, trao đổi về thực trạng, khó khăn, hạn chế, đề ra các giải pháp tập trung giải quyết triệt để những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác cán bộ ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
    Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 với quyết tâm chính trị cao, mang lại hiệu quả thiết thực. Chú ý xác định từ 01 đến 02 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ cơ sở và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc nảy sinh ở cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương; khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.
    Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức căn cứ nội dung chuyên đề năm 2022, liên hệ với chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng bản kế hoạch cá nhân gửi để chi bộ hoặc thủ trưởng cơ quan đơn vị nơi công tác, sinh hoạt (hoàn thành trong tháng 4/2022) để theo dõi và làm cơ sở phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.
    Đối với đảng viên đã nghỉ hưu, đảng viên không đủ sức khỏe, đảng viên được miễn sinh hoạt không phải xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện theo quy định hiện hành.
    Năm 2022, Tỉnh ủy chọn nội dung trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy. Trong đó, chú trọng 03 nhiệm vụ đột phá về kết cấu hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính và nguồn nhân lực để triển khai thực hiện có hiệu quả, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
    Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.
    Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".
    Triển khai thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.
    Mỗi tổ chức đảng, chi bộ, đảng bộ phấn đấu xây dựng 01 mô hình tiêu biểu và 01 điển hình của cấp mình trở lên. Việc lựa chọn, xây dựng mô hình tiêu biểu phải được ban thường vụ cấp ủy, đảng ủy, chi ủy, chi bộ (nơi không có chi ủy) xét duyệt, thông qua trước khi tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo cấp trên.
    Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: Tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng bộ và toàn dân về nội dung, công tác triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 và chuyên đề toàn khóa gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022, nhất là kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
    Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng; gắn với biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục trong năm 2022.
    Triển khai tham gia cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 một cách thiết thực, hiệu quả./.
Lê Thị Hương
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Quoc khanh 2-9
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập407
  • Hôm nay18,434
  • Tháng hiện tại2,453,528
  • Tổng lượt truy cập107,575,790
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Bqlkkt_phong chong covid
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây